Câu hỏi thi môn đường lối.

  Rating


  Thi đề mở
  Câu hỏi thi môn đường lối.
  Câu 1 trình bày hoàn cảnh lịch sử ra đời của đảng cộng sản VN.
  Câu 2 trình bày ý nghĩa cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng.
  Câu 3 trình bày chủ trương của đảng về công nghiệp hóa.
  Câu 4 trình bày nội dung và định hướng CNH-HĐH gắn với phát triễn kinh tế tri thức.
  Câu 5 trình bày sự hình thành tư duy của đảng về kinh tế thị trường thời kì đổi mới.
  Câu 6 trình bày quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị.

  Leave a Reply